Executor sunucusunda ilgil domanin sertifikası import edilmeli: (Örnek milliyet.com.tr sayfası için yapılmıştır)


  • echo | openssl s_client -servername milliyet.com.tr -connect milliyet.com.tr:443 |  sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /home/ubuntu/certificate.crt    
  • keytool -import -trustcacerts -keystore cacerts -storepass changeit -noprompt -alias milliyetcert -file /home/ubuntu/milliyetssl/certificate.crt